อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- เงินฝากออมทรัพ์ 2.75%
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- เงินกู้สามัญ 6.40%
- เงินกู้ฉุกเฉิน 6.40%

เพิ่มเพื่อนข่าวประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม


ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ

โปรแกรมคำนวณเงินกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานกิจการประจำเดือน