อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- เงินฝากออมทรัพ์ 3.50%
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
- เงินกู้สามัญ 6.50%
- เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%


ข่าวประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม


ประธานกรรมการ

ผู้จัดการ

โปรแกรมคำนวณเงินกู้

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานกิจการประจำเดือน